ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn enkel deze algemene voorwaarden van toepassing op al onze offertes, bestellingen, facturen, enz. De klant erkent formeel kennis genomen te hebben van deze voorwaarden  en ze zonder enig voorbehouden te aanvaarden.

2. Onze offertes zijn steeds vrijblijvend en zonder enige verbintenis van onzentwege. zij zijn slechts geldig voor een periode van maximaal dertig dagen en kunnen steeds herzien worden indien de fabriekprijzen , lonen sociale lasten of prijzen vaan grondstoffen zouden stijgen. Tenzij anders vermeld, zijn alle vermelde prijzen exclusief BTW en exclusief vervoerskosten.

3. Onze leveringstermijnen zijn steeds bij benadering gegeven. Laattijdige leveringen kunnen nooit aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst noch tot betaling van enige schadevergoeding door ons aan de klant. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, gebeuren alle verzendingen op risico en op kosten van de klant.

4. Klachten in verband met de levering of de facturen dienen ons steeds binnen de 8 dagen en per aangetekend schrijven te bereiken. In geen geval kan een klacht aanleiding geven tot opschorting of uitstel van de betaling van de factuur. Onder geen enkel beding zullen leveringen die langer twee maand bij de klant zijn kunnen teruggenomen worden. Terugname kan bovendien enkel en alleen gebeuren indien de klant aantoont dat de geleverde waren ernstige fabricagefouten vertonen.

Bij toners en inktpatronen moeten deze steeds vergezeld zijn van een slechte afdruk, zoniet worden deze goederen niet teruggenomen, noch vervangen. De verkoper is in elk geval niet aansprakelijk voor lichte verborgen gebreken. Een schadevergoeding, om welke reden ook, te betalen aan de klant zal maximaal de prijs van de verkochte goederen kunnen bedragen. De verkoper

zal slechts aansprakelijk kunnen worden gesteld wegens schade aan zaken of aan derden veroorzaakt door geleverde goederen, indien deze schade oorzaak vindt in een gebrek waarvoor de verkoper aansprakelijk is. De verkoper zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor zijn lichte fout, schade aan zaken of aan derden veroorzaakt door opzettelijke, lichte en: of zware fouten van diens uitvoeringsagenten.

5. Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk en per aangetekend schrijven te gebeuren en is slecht geldig indien de verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk deze annulatie aanvaardt. Bij annulatie is de koper toch gehouden tot het betalen van een schade vergoeding van minimum 20%, van de waarde van de geannuleerde bestelling.

Indien de firma Matthijs Office Supplies bvba reeds een aanvang heeft genomen met de uitvoering ode voorbereiding van de bestelling, behouden wij het recht voor de schadevergoeding te verhogen tot het door ons geleden verlies. Goederen , die voor de firma Matthijs het voorwerp uitmaken van een speciale bestelling aan de fabriek en waar achteraf blijft dat de koper een verkeerde bestelling deed, worden niet of onder voorwaarden alleen teruggenomen mits een schadevergoeding van 25% (winstderving, werkingskosten en verzendingskosten naar de fabriek). Indien de verpakking van de teruggenomen goederen, geopend of beschadigd terugkomt, wordt er een supplementaire schadevergoeding gerekend van 5% bovenop de schadevergoeding van 20% voor de annulatie.

6. Al onze facturen zijn contant en zonder enige korting betaalbaar aan onze zetel. Ieder bedrag dat niet betaald is op de vervaldag zal automatisch en zonder dat er een voorafgaandelijke ingebrekestelling vereist is, verhoogd worden met een verwijlintrest van 12% per jaar en dit vanaf de vervaldag. Bovendien zal iedere factuur die niet betaald is op de vervaldag automatisch, zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd worden met 15% en een minimum van 50 euro als forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding. Bij niet- betaling van de factuur op haar vervaldag behouden wij ons het recht voor eventueel overeengekomen voorwaarden of betalingstermijnen te herzien en kunnen wij de bestellingen die reeds zouden geplaats zijn inhouden tot de factuur betaald is. Indien de factuur op de vervaldag onbetaald blijft, heeft de verkoper het recht de lopende bestellingen te schorsen of te annuleren, onverminderd andere verhaalsmogelijkheden. Een dergelijke schorsing of annulering kan niet beschouwd worden als een weigering. In geval van gerechtelijke invordering zullen bovendien de invorderingskosten verschuldigd zijn.

7. Er is uitdrukkelijk overeengekomen tussen de verkoper en de klant dat, in afwijking van artikel 1583 van het B.W., de geleverde goederen de uitsluitende eigendom blijven van de verkoper tot aan de volledig betaling van de prijs in hoofdsom, intresten en kosten. Bij vervreemding van niet (volledig) betaalde goederen door de klant, draagt deze laatste automatisch en onvoorwaardelijk zijn rechtsvordering op zijn schuldenaar over aan de verkoper. Nochtans gaan alle risico’s m.b.t de goederen over op de klant op het ogenblik van de levering. de betaalde voorschotten blijven voor de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. Bij bijslag of gelijk welke andere aanspraak van een derde op de goederen is de klant verplicht onmiddellijk de beslagleggende schuldeiser van het eigendomsvoorbehoud op de hoogte te brengen en de verkoper te verwittigen van het beslag op de aanspraak door de middel van een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs en door middel van een fax.

8. Voor alle geschillen zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel en het Vredegerecht van het Kanton Zaventem bevoegd. Het Belgische recht is van toepassing.

9. Bestelling vanaf 100 euro (excl.BTW) worden franco geleverd.